Status prawny

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.);

5) aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw;

6) statutów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Obrońców Modlina, Statutu Oddziałów Przedszkolnych przy SP4, Statutu Publicznego Przedszkola nr 4;

7) arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny;

8) Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na dany rok szkolny; 

9) Rocznego Planu Doskonalenia Nauczycieli;

10) wewnętrznych regulaminów i procedur;

11) kontroli zarządczej.

 

Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

STATUTY: 

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

STATUT ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Magdalena Kuniszewska
(2023-11-23)
Udostępnił:
Bakun Wioletta
(2015-11-18 08:35:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Kuniszewska
(2023-11-28 10:25:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki