Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady działania Zespołu oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

 

§ 2.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.).
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).
 4. Statutów szkoły, przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

 

Rozdział II

Organizacja Zespołu

 

 

§ 3. 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim jest jednostką organizacyjną i jednostką budżetową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 1. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzą:
 1. Publiczne Przedszkole nr 4 przy ul. 29 Listopada 109;
 2. Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Obrońców Modlina przy ul. Bema 227;
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Obrońców Modlina przy ul. Bema 227 oraz przy ul. Bema 312;
 1. Siedzibą Zespołu jest budynek szkoły przy ul. Bema 312 w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

 

Rozdział III

Zarządzanie Zespołem

 

§ 4. 1. Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim kieruje Dyrektor Zespołu, zwany dalej „Dyrektorem Zespołu” przy pomocy:

 1. Wicedyrektora ds. przedszkola,
 2. Wicedyrektora ds. klas „0”-III w szkole podstawowej,
 3. Wicedyrektora ds. klas IV-VIII szkoły podstawowej

oraz innych pracowników, którzy odpowiadają za wykonanie powierzonych im zadań.

 

 

§ 5. 1. Organami Zespołu są:

 1. Dyrektor Zespołu,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorządy Uczniowskie.
 1. Każdy z ww. organów Zespołu ma możliwość samodzielnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

 

§ 6. Zadania i kompetencje Dyrektora Zespołu określa Statut Zespołu.

 

§ 7. 1. Zadania i kompetencje Wicedyrektorów na podstawie Statutu Zespołu określa Dyrektor Zespołu, poprzez Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

2. W czasie nieobecności Dyrektora Zespołu lub braku możliwości sprawowania
przez niego funkcji, jego zadania wykonują Wicedyrektorzy.

 

§ 8. 1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna.

 1. Zadania Rady Pedagogicznej określone są w Statucie Zespołu i w Regulaminie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim.
 2. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.

 

§ 9. 1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 funkcjonuje jedna Rada Rodziców.

 1. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców, która działa
  w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.
 2. Kompetencje Rady Rodziców określa Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.

 

§ 10. 1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim funkcjonują:

  1. Mały Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 4;
  2. Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 4;
 1. Samorządy Uczniowskie są reprezentantami ogółu uczniów. Działają one w oparciu o Regulaminy Samorządu Uczniowskiego.
 2. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa Statut Zespołu.

 

 

Rozdział IV

Zasady załatwiania spraw i podpisywania pism

 

§ 11. Dyrektor Zespołu we współpracy z Wicedyrektorami organizuje pracę Zespołu, kieruje
i nadzoruje przebieg bieżących spraw oraz reprezentuje Zespół na zewnątrz.

 

§ 12. Dyrektor Zespołu oraz Wicedyrektorzy przyjmują zainteresowane strony w sprawach skarg i wniosków w indywidualnych godzinach pracy.

 

§ 13. 1. Rejestr Skarg i wniosków prowadzony jest w Sekretariacie Zespołu.

 1. Dyrektor Zespołu przekazuje dane sprawy do odpowiednich komórek organizacyjnych w celu ich wyjaśnienia i załatwienia.

 

 

Rozdział V

Organizowanie działalności kontrolnej

 

§ 14. W celu kontroli wykonania planu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego Dyrektor Zespołu opracowuje plan nadzoru pedagogicznego i realizuje jego założenia.

 

§ 15. Celem przeprowadzenia kontroli jest dostarczenie Dyrektorowi Zespołu informacji niezbędnych do efektywnego kierowania placówką i podejmowania prawidłowych decyzji oraz doskonalenie metod prac organizacyjnych Zespołu.

 

§ 16. 1. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i przeprowadzany jest na podstawie Planu Kontroli Zarządczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim.

 1. Czynności kontrolne w ramach przeprowadzenia kontroli wewnętrznej wykonują: Dyrektor Zespołu, Wicedyrektorzy oraz pracownicy wskazani w Planie Kontroli Zarządczej Zespołu na dany rok kalendarzowy.

 

 

Nowy Dwór Mazowiecki, dn. 29.11.2022 r.

Wytworzył:
Wioletta Bakun
(2014-10-24)
Udostępnił:
Bakun Wioletta
(2014-10-24 13:12:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Bakun Wioletta
(2022-12-02 07:06:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki