☰ Menu
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim
Herb Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

Środa 16.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady działania Zespołu oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

 

§ 2

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim  działa na podstawie następujących aktów prawnych:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 roku Prawo oświatowe
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
  4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. 1998 Nr 155, poz. 1014).
  5. Statutów szkoły, przedszkola i oddziałów „0” wchodzących w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4w Nowym Dworze Mazowieckim

 

Rozdział II

Organizacja Zespołu

 

§ 3

 

  1. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim  jest jednostką organizacyjną i jednostką budżetową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
  2. W skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4  w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzą:
  • Publiczne Przedszkole nr 4 przy ul. 29 Listopada 109;
  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Obrońców Modlina przy ul. Bema 227;
  • włączone do Szkoły Podstawowej nr 4 oddziały gimnazjalne Publicznego Gimnazjum nr 4 im. płk. Edwarda Malewicza przy ul. Bema 312 do 31 sierpnia 2019 roku;
  • oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4.
  1. Siedzibą Zespołu jest budynek szkoły przy ul. Bema 312 w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Rozdział III

Zarządzanie Zespołem

 

§ 4

 

  1. Zespołem Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza kieruje Dyrektor Zespołu, zwany dalej „Dyrektorem Zespołu” przy pomocy:
  • Wicedyrektora ds. przedszkola,
  • Wicedyrektora ds. klas I-III w szkole podstawowej i oddziałów „0” w szkole podstawowej
  • Wicedyrektora ds. klas IV-VIII  w szkole podstawowej i oddizałów gimnazjalnych,

oraz innych pracowników, którzy odpowiadają za wykonanie powierzonych im zadań.

 

§ 5

 

  1. Organami Zespołu są:
  • Dyrektor Zespołu,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców,
  • Samorządy Uczniowskie,
  • Rada Wolontariatu.
  1. Każdy z ww. organów Zespołu ma możliwość samodzielnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. Posiada on też możliwość rozwiązywania sytuacji spornych, które wyniknęły wewnątrz poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu.
     

 

§ 6

 

  1. Zadania i kompetencje Dyrektora Zespołu określa Statut Zespołu.

 

§ 7

 

  1. Zadania i kompetencje Wicedyrektorów określa Dyrektor Zespołu, poprzez Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
  2. W czasie nieobecności Dyrektora Zespołu lub braku możliwości sprawowania przez niego funkcji, jego zadania wykonują Wicedyrektorzy.
     

 

§ 8

 

  1. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim  funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna.
  1. Zadania Rady Pedagogicznej określone są w Regulaminie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim .
  2. Do kompetencji każdej Rady Pedagogicznej należy:
    1. zatwierdzanie planów pracy, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
    2. zatwierdzanie  wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
    3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
    4. ustalanie zasad organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;
    5. wprowadzanie zmian do statutu Zespołu.
  1. Rada Pedagogiczna opiniuje:
    1. organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
      i pozalekcyjnych;
    2. projekt planu finansowego Zespołu;
    3. wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom nagród;
    4. propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
      i zajęć wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych;
    5. propozycje Dyrektora Zespołu dotyczące utworzenia zespołów oraz wytypowania w nich kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych.

 

§ 9

 

  1. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowym Dworze Mazowieckim  funkcjonuje jedna Rada Rodziców.
  2. Rada Rodziców stanowi samorządne reprezentacje rodziców, które działają w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.
  3. Praca Rady Rodziców polega głównie na:
  • udziale w projektowaniu Planu Organizacyjnego Zespołu;
  • pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Zespołu;
  • współdziałaniu na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.

 

§ 10

 

  1. W Zespole Szkolno - przedszkolnym nr 4  w Nowym Dworze Mazowieckim  funkcjonują:
    1. Mały Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 4;
    2. Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 4
  2. Samorządy Uczniowskie są reprezentantami ogółu uczniów. Działają one w oparciu o Regulaminy Samorządu Uczniowskiego. Do ich zadań należą m.in.:
  • spełnianie funkcji Rzecznika Uczniowskiego,
  • współdziałanie z Dyrektorem Zespołu i Wicedyrektorami w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki,
  • czuwanie nad spełnianiem podstawowych obowiązków przez uczniów, wynikających ze Statutu Zespołu i Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 11

 

  1. W Zespole  zatrudniony jest jeden Kierownik Gospodarczy, do którego należy:
  • kierowanie pracownikami obsługi oraz nadzorowanie wykonywanej przez nich pracy;
  • prowadzenie ksiąg inwentarzowych (jest członkiem Komisji Inwentaryzacyjnej) oraz znakowanie sprzętu szkolnego;
  • sporządzanie umów najmu, zleceń i usług;
  • branie udziału w rozstrzyganiu przetargów zgodnie z przepisami;
  • organizowanie i nadzorowanie prac remontowych w budynkach Zespołu i na jego terenach;
  • organizowanie obsługi technicznej w czasie trwania sprawdzianów, egzaminów, uroczystości, wyborów itp.

 

 

 

 

Rozdział IV

Zasady załatwiania spraw i podpisywania pism

 

§ 12

 

  1. Dyrektor Zespołu we współpracy z Wicedyrektorami organizuje pracę Zespołu, kieruje i nadzoruje przebieg bieżących spraw oraz reprezentuje Zespół na zewnątrz.
     

 

§ 13

 

  1. Dyrektor Zespołu oraz Wicedyrektorzy przyjmują zainteresowane strony w sprawach skarg i wniosków w indywidualnych godzinach pracy.

 

§ 14

 

  1. Rejestr Skarg i wniosków prowadzony jest w Sekretariacie Zespołu.
  2. Dyrektor Zespołu przekazuje dane sprawy do odpowiednich komórek organizacyjnych w celu ich wyjaśnienia i załatwienia.

 

Rozdział V

Organizowanie działalności kontrolnej

 

§ 15

 

  1. W celu kontroli wykonania planu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego Dyrektor Zespołu opracowuje plan nadzoru pedagogicznego i realizuje jego założenia.

 

§ 16

 

  1. Celem przeprowadzenia kontroli jest dostarczenie Dyrektorowi Zespołu informacji niezbędnych do efektywnego kierowania gospodarką i podejmowania prawidłowych decyzji oraz doskonalenie metod prac organizacyjnych Zespołu.

 

§ 17

 

  1. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i przeprowadzany on jest na podstawie Planu Kontroli Zarządczej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim .
  2. Czynności kontrolne w ramach przeprowadzenia kontroli wewnętrznej wykonują: Dyrektor Zespołu, Wicedyrektorzy, Kierownik Gospodarczy i Główna Księgowa.

 

 

Wytworzył:
Wioletta Bakun
(2014-10-24)
Udostępnił:
Wioletta Bakun
(2014-10-24 13:12:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioletta Bakun
(2017-11-14 08:38:56)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X