Przedmiot działalności

Cele i zadania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

 

       Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz  w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie wychowawczo - profilaktycznym, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

 

    Głównymi celami Zespołu  jest:

 1. prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu w uczniach poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
 1. zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
 1. dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
 1. przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
 1. realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej Zespołu Szkół oraz prawa dzieci  i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

       Zespół w szczególności:

 1. zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa  ukończenia szkół poszczególnych szczebli;
 1. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
 1. organizowanie zajęć z doradcą zawodowym,
 2. prowadzenie preorientacji zawodowej,
 3. poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne,
 4. rozwijanie zainteresowań na zajęciach dodatkowych,
 5. przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczniów poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej;
 1. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Zespołu Szkół i wieku ucznia poprzez:
 1.  zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
 2.  systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
 3.  realizowanie Programu Wychowawczego Zespołu Szkół;
 1. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu Szkół poprzez:
 1. zorganizowanie zajęć świetlicowych,
 2. umożliwienie spożywania posiłków,
 3. system zapomóg i stypendiów,
 4. prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
 5. prowadzenie zajęć dla uczniów uzdolnionych,
 6. opiekę pielęgniarki szkolnej;
 1. wdraża do samodzielności;
 1. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bakun Wioletta
(2016-09-26 10:44:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Bakun Wioletta
(2017-11-14 08:40:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki